Organisaties

 

Erfgoedverenigingen

 

FAMILIEKUNDE, HEEMKUNDE EN VOLKSKUNDE

 

Organisaties_Familiekunde, Heemkunde, Volkskunde_2018_Stadsfotograaf Matthias Desmet

Arsbroek vzw, Heemkundige Kring Hervé Stalpaert

De heemkundige kring zet de geschiedenis, heemkunde, devotie, folklore, monumenten en natuur van Assebroek in de kijker. Lees meer.

Brugs Ommeland vzw, Koninklijke Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle

De organisatie bouwt een werking uit rond het materieel en immaterieel erfgoed van noordelijk West-Vlaanderen en het Brugs Ommeland in het bijzonder. Lees meer.

Familiekunde Vlaanderen - regio Brugge vzw

De vereniging focust op de genealogie en heraldiek van Brugse families. In hun documentatiecentrum helpen ze je graag verder met je eigen stamboomonderzoek. Lees meer.

Heemkring Dudzele vzw

De heemkundige kring houdt zich bezig met het verzamelen, documenteren en toegankelijk maken van de geschiedenis van Dudzele. Lees meer.

Geschied- en Heemkundige kring Sint-Guthago

De organisatie focust op de studie en ontsluiting van het cultureel erfgoed van de Zwinstreek. Lees meer.

Koninklijke Maatschappij Numismatica Brugge en het Vrije

Geïnteresseerd in oude munten, penningen of medailles? Dan ben je bij Numismatica aan het juiste adres. Lees meer.

Volkskunde West-Vlaanderen (Bond van West-Vlaamse Volkskundigen)

Deze organisatie, die in 2023 ophoudt met bestaan, focust op de studie van de West-Vlaamse volkscultuur. Lees meer.

GIDSENVERENIGINGEN

 

Organisaties_Gidsenverenigingen_2017_Stadsfotograaf Matthias Desmet

Bruges Art Route

Bruges Art Route is een organisatie van vzw Kunstroute en is een permanent cultureel-toeristisch kunstparcours doorheen de binnenstad. Lees meer.

Koninklijke Gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen

Bij de Gidsenbond kan je niet alleen terecht voor geleide stadswandelingen, themawandelingen en fietstochten door Brugge, maar ook voor gegidste bezoeken aan de collecties en tijdelijke tentoonstellingen van Musea Brugge. Lees meer.

Hello Bruges (Gidsenkring Brugge vzw)

Met haar nadruk op reële contacten van mens tot mens, is de organisatie er voor mensen die Brugge in al zijn gelaagdheden willen leren kennen. Lees meer.

S-wan vzw

Bij S-wan ligt de nadruk op het verkennen van het nog onbekende of ongebruikelijke verhaal van de stad en omgeving, steeds vanuit een specifieke invalshoek. Lees meer.

SCHUTTERSGILDEN

 

Organisaties_Schuttersgilden_2018_Stadsfotograaf Matthias Desmet

Hallebardiers - De Sint-Michielsgilde

De Sint-Michielsgilde is de ouste bekende schermersgilde van Vlaanderen en gaat terug tot 1444. Lees meer.

Keizerlijke en Koninklijke Gilde de Vrije Archiers van Mijnheere Sint-Sebastiaen 

De Vrije Archiers van Mijnheere Sint-Sebastiaen werd gesticht door hertog Karel de Stoute bij octrooi van 22 februari 1476. Vandaag behoort zij tot de mooiste en voornaamste gilden van het land. Lees meer.

Koninklijke en Prinselijke Hoofdgilde Sint-Joris Stalen Boog

Deze gilde van kruisboogschutters gaat al 700 jaar terug in de tijd. Lees meer.

Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan

De Sint-Sebastiaansgilde bestaat als gilde meer dan 600 jaar, en dit ononderbroken tot op de dag van vandaag. Lees meer.

Koninklijke Handbooggilde De Hert

De koninklijke handbooggilde De Hert werd opgericht in het centrum van Brugge in 1926. Gasthof ‘De Hert’, gelegen in de Langestraat, was de eerste thuisbasis. Lees meer.

Vrije Archiers Tillegem

Het domein Tillegem is al sinds de 18de eeuw populair bij schuttersgilden. In 2000 sloegen drie van hen – Sint-Michiels, Sint-Sebastiaan en de Vrije Archiers Tillegem – de handen in elkaar. Lees meer.

STUDIEVERENIGINGEN MET TIJDSCHRIFT

 

Organisaties_Studieverenigingen met tijdschrift_2020_Erfgoedcel Brugge

Tijdschrift Biekorf 

Biekorf is een driemaandelijks tijdschrift over volkscultuur in West-Vlaanderen. Het tijdschrift verschijnt sinds 1890 en bevat artikelen in verband met geschiedenis, archeologie, taal en volkskunde in West-Vlaanderen. Hierbij wordt bewust gestreefd naar een synergie tussen deze disciplines. Lees meer.

Tijdschrift Brugs Ommeland 

Brugs Ommeland is een driemaandelijks tijdschrift over het leven in Brugge door de eeuwen heen. Het tijdschrift werd in 1961 opgericht onder de vleugels van de Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle. Lees meer.

Tijdschrift Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge

Het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge werd opgericht in 1838 als forum voor de studie van de algemene en lokale geschiedenis van het graafschap Vlaanderen tot 1795 en van de geschiedenis van de provincie West-Vlaanderen tot heden. Lees meer.

 

THEMATISCHE VERENIGINGEN

 

Brugge Mariastad

De vereniging werd opgericht om de Maria- en andere heiligenbeelden met hun nissen en kapellen te bewaken en bewaren. Lees meer.

Joe English kunstschilder vzw

De familie-vzw wil het erfgoed rond de figuur van kunstenaar Joe English en zijn vrouw Elisa Goedemé in de kijker zetten. Lees meer.

Montanus

Het Collegium Medico-Historicum Brugense wil een actieve bijdrage leveren aan de studie van de geschiedenis van de geneeskunde en de geneeskundige wetenschappen, van het hospitaalwezen, de ziekenzorg en de farmacie. Lees meer.

Mars & Mercurius

De Brugse afdeling is een van de 12 regionale afdelingen van de Koninklijke Kring Mars & Mercurius. Deze groepeert reserveofficieren en actieve officieren van de Krijgsmacht in een industriële en handelskring. Lees meer.

N.S.B. Dudzele

Deze Dudzeelse vereniging heeft tot doel de herinnering aan beide wereldoorlogen levendig te houden. Lees meer.

N.S.B. Brugge

Onder het credo ‘Nooit meer oorlog’ wil deze vereniging de oorlogsslachtoffers van W.O.I en W.O.II herdenken. Lees meer.

Orde van 500 / Café Vlissinghe

In 2015 vierde Café Vlissinghe haar 500ste verjaardag. Samen met Erfgoedcel Brugge werden verschillende erfgoedinitiatieven uitgewerkt, waaronder mini-expo’s, lezingen, film, ... De ‘Orde van 500’ is er om het bijzondere erfgoed van Café Vlissinghe te koesteren en te tonen. Lees meer.

 

VRIENDENVERENIGINGEN

 

Organisaties_Vriendenverenigingen_2019_Musea Brugge

Levend Archief vzw

De vriendenvereniging van het Stadsarchief Brugge werd in 1993 opgericht. Via eigen activiteiten en werkgroepen zet ze zich in om de drempel voor een bezoek aan het Stadsarchief te verlagen. Lees meer.

Vrienden Musea Brugge vzw

De vriendenvereniging van de Brugse Musea werd in 1958 opgericht, met als doel de belangstelling voor deze musea te bevorderen. Lees meer.

Vrienden van de Biekorfbibliotheek vzw 

De vriendenvereniging ondersteunt de werking van de Openbare Bibliotheek Brugge via activiteiten die aansluiten bij de bibliotheekwerking. Lees meer.

Religieus en levensbeschouwelijk erfgoedzorgers

 

GELOOFS- EN LEVENSOVERTUIGINGEN

 

Anglicaanse Kerk

De Anglicaanse parochie ontstond in Brugge na de overwinning van de geallieerden in 1945. Sinds 1984 houdt de Anglicaanse Sint- Pietersgemeenschap in ‘t Keerske haar wekelijkse eredienst op zondagavond. Lees meer.

huisvandeMens

Het vrijzinnig humanisme heeft de rechten van de mens als uitgangspunt. Daarbij zijn verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid de kernwaarden. Lees meer.

Orthodoxe kerk van de H.H.Konstantijn en Helena

De orthodoxe parochie van Konstantijn en Helena werd opgericht in 1995. De parochiegemeenschap in Brugge onthaalt ongeveer 500 orthodoxe christenen van deze streek, onder hen Grieken, Syriërs, Russen, Serviërs, Roemenen, Bulgaren, Georgiërs, Polen, Belgen en occasioneel studenten van het Europacollege. Lees meer.

Verenigde Protestante Kerk Brugge

De wortels van het Hervormingsleven in Brugge gaan terug tot het begin van de 16de eeuw. Sinds 1984 gebruikt de Protestantse Gemeente ’t Keerske voor de wekelijkse eredienst op zondagochtend. Lees meer.

YOT vzw

YOT is een labo voor levensbeschouwing en ruimte voor perspectief.  De organisatie wil beweging brengen op het domein van zingeving en spiritualiteit. Lees meer.

KLOOSTERORDES

 

Organisaties-Kloosterorders-2018-© Chris De Brauwere

Abdij Zevenkerken

De abdij werd in 1901 gesticht met de bedoeling monniken te vormen en naar Brazilië te zenden. Nu leven in de Sint-Andriesabdij een 25-tal monniken volgens de Regel van Benedictus. Lees meer.

Engels Klooster - English Convent, Priorij Nazareth

Het klooster bevindt zich in het voormalige klooster van Nazareth, waarvan de naam behouden bleef. Lees meer.

Hospitaalzusters van Sint Jan

Deze kloosterorde ontstond onder impuls van Brugse notabelen voor het verzorgen van behoeftige zieken. Lees meer.

Karmelklooster van het kostbaar Bloed O.-L.-Vrouw van de Berg Karmel

Het internationaal klooster werd gesticht op 7 maart 1626 door de Engelse Karmelietessen van Antwerpen. Lees meer.

Monasterium de Wijngaard - Begijnhof

Monasterium de Wijngaard is gevestigd in een voormalig Begijnhof van Benedictinessen. Lees meer.

Paters Karmelieten

In deze kloosterbibliotheek bevinden zich meer dan 50.000 boeken, waarvan sommige meer dan 300 jaar oud zijn. Ze is dan ook één van de weinige kloosterbibliotheken die de Franse revolutie intact heeft overleeft. Lees meer.

Sint-Pietersabdij Steenbrugge

De stichting dateert van 1879 toen pastoor Philipp Pollet een onvoltooide kerk, een schooltje en een pastorij aan een drietal benedictijnen uit Dendermonde schonk. Lees meer.

Zusters Dominicanessen

Het klooster is ten vroegste opgericht in 1291 in het huis Engelendale te Assebroekdoor vier vrome vrouwen. Lees meer.

Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie

Na de oprichting van een school voor dove en blinde kinderen stichte Charles-Louis Carton in 1936 deze congrgatie die zich sindsdien inzet voor de opvoeding van doofstomme en blinde kinderen.  Lees meer.

BROEDERSCHAPPEN

 

Organisaties-broederschappen-©Brugge in 100 objecten

Edele Confrérie van het Heilig Bloed

De confrérie heeft tot doel de relikwie van het Heilig Bloed te bewaren en de verering ervan te bevorderen. Lees meer.

Confrérie OLV Blindekens

De Confrérie bestaat als sinds het begin van de 14de eeuw en heeft als doel het in stand houden van de verering tot Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens in Brugge. Lees meer.

Onroerend erfgoedzorgers

 

DIENSTEN

 

 Organisaties-Onroerend Erfgoeddiensten-2017- © Matthias Desmet

Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken

De stadsdienst waakt over het goede beheer van het onroerend erfgoed in de Unesco Werelderfgoedstad Brugge. Lees meer.

Monumentenwacht West-Vlaanderen

Monumentenwacht stimuleert het onderhoud van beschermd en onbeschermd erfgoed van haar leden door bouwkundige inspecties van historische gebouwen uit te voeren, interieurinspecties van historische interieurs uit te voeren, advies te verlenen bij onderhoud en herstelling van het erfgoed, en leden te sensibiliseren tot regelmatig onderhoud van hun erfgoed. Lees meer.

Raakvlak

Raakvlak is de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Brugge en Ommeland. Onder Raakvlak vallen drie cellen: het onroerenderfgoeddepot “De Pakhuizen”, de cel IOED Brugge en Ommeland (bouwkunde en landschappen) en de cel AardeWerk (commerciële archeologie). Lees meer.

Onroerend Erfgoed Vlaanderen, afdeling West-Vlaanderen

Deze decentrale dienst van het agentschap Onroerend Erfgoed is het aanspreekpunt voor informatie, ondersteuning en dienstverlening op het gebied van het onroerend erfgoed in de provincie West-Vlaanderen. Lees meer.

Regionaal landschap Houtland

De vzw Regionaal Landschap Houtland zet zich onder meer in voor het behoud en herstel van de cultuur-historische landschappen en het houtig erfgoed. Dit doen ze aan de hand van natuur- en landschapsprojecten op het terrein, de bevordering van natuurgerichte recreatie en natuureducatie en de verspreiding van informatie via twee landschapskranten. Lees meer.

VERENIGINGEN

 

 Organisaties-Onroerend Erfgoedverenigingen-©Stad Brugge

Erfgoedforum vzw

De organisatie wil het woonklimaat en het leefmilieu in de Brugse binnenstad, Unesco Werelderfgoed, en haar onmiddellijke omgeving vrijwaren en opwaarderen. Lees meer.

Brugge die Scone vzw

Brugge Die Scone is een organisatie met als doel het in eer houden en de promotie van het bouwkundig en cultureel erfgoed. Lees meer.

Marcus Gerards-stichting

De Marcus Gerards-stichting zet zich sinds 1965 in voor het behoud en de renovatie van het bouwkundig erfgoed in Brugge. Lees meer.

Brugge Foundation

Deze onafhankelijke, private stichting wil bestaande panden/sites een nieuwe maatschappelijk verantwoorde bestemming geven. Lees meer. 

Socio-culturele verenigingen met een hart voor erfgoed

 

ERFGOED EN DIVERSITEIT

 

 Organisaties-Socio-culturele verenigingen-2018-©Isolde De Groote

Diversiteitsdienst Stad Brugge

Deze stadsdienst werkt aan gelijke kansen voor alle Bruggelingen. De focus hierbij zich op etnisch-culturele minderheden, holebi's en gender en dit zowel via sensibilisatie, informatie en educatie als ondersteuning. Lees meer. 

FMDO vzw

Deze koepelorganisatie heeft als kerntaak het ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. Lees meer.

Rode Kruis - Vlaanderen opvangcentrum voor asielzoekers

Het Rode Kruis opvangcentrum voor asielzoekers biedt opvang voor een 60-tal kandidaat vluchtelingen. In afwachting van een beslissing biedt het centrum materiële hulp met het oog op het algemeen welzijn. Lees meer.

Avansa

De organisatie inspireert en emancipeert volwassenen om mee te bouwen aan een warme, duurzame en diverse samenleving. Ze brengt informeel leren binnen ieders bereik, ook voor zij die moeilijker participeren. Lees meer.

Congolees centrum ter verspreiding van de Congolese Kennis en Cultuur

De naam van deze organisatie spreekt voor zich. Via culturele activiteiten wil deze vereniging de Congolese kennis en cultuur kenbaar maken aan het ruime publiek. Muziek en verhalen zijn een rode draad in de werking van deze sociaal-culturele vereniging. 

Howest Confuciusinstituut

Het Confuciusinstituut van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) heeft als opdracht de verspreiding van de Chinese taal en cultuur. Zij maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van op heden meer dan driehonderd instituten. Lees meer.

United Kirat Belgian Society

De vereniging wil mensen uit Bhutan en Nepal (Kirat) samenbrengen en de traditionele feesten en cultuur samen met de Brugse bevolking beleven. Lees meer.

Voz Latina

Voz Latina is een dynamische vereniging die Latino's helpt integreren in de Belgische maatschappij. Tegelijkertijd wil ze ook in dialoog treden en de Latijns-Amerikaanse cultuur in België zichtbaar maken via tentoonstellingen, gastronomische activiteiten, sport en praatcafé's. Lees meer.

Buurtwerk Sint-Pieters

Via het buurtwerk (en in samenwerking met het OCMW) werkt de stad aan een betere leefbaarheid, een sterkere verbondenheid van inwoners met elkaar en met de buurt en aan een laagdempelig informatie – en dienstverleningsaanbod in de buurt. Lees meer.

SPORT EN ERFGOED

 

 

Tussen 2013 en 2016 stapten verschillende Brugse sportverenigingen mee in een archieftraject van Erfgoedcel Brugge, Archiefbank Vlaanderen en Stadsarchief Brugge. Lees meer. 

De collectie Sporterfgoed wordt ook digitaal ontsloten via ErfgoedBrugge.be