Collectiezorg in de regio Brugge-Oostende

Op 21 juni verzamelden de partners van het project “Naar een regionale collectie- en depotwerking in regio Brugge-Oostende” voor een eerste projectstuurgroep.

Erfgoedcel Brugge en Erfgoedcel Kusterfgoed voelden een grote motivatie bij zowel de kernpartners (Musea Brugge en Raakvlak), de expertisepartners (FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, Erfgoedcel TERF, Erfgoedcel CO7, Zuidwest) als de partnergemeenten om samen de schouders te zetten onder een veldtekening roerend erfgoed, de opstart van een lerend netwerk collectiezorg en het zoeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden op dat vlak.

Het gloednieuwe depot 'de Erfgoedfabriek', dat op 5 juli officieel geopend werd door Vlaams minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zal voor de regio een katalysatorfunctie vervullen op het vlak van collectiezorg.
Zo'n 35% van het depot zal op termijn dienen als opslagruimte voor collecties in de regio. Er zijn ook gemeenschappelijke faciliteiten voorzien, zoals een anoxiekamer en een fotografieruimte. De recent aangeworven depotcoördinator zal na afloop van het project samen met de erfgoedcellen in de regio het consulentschap op het vlak van collectiezorg verzekeren.

De Erfgoedfabriek moet dus niet alleen het beheer van de erfgoedcollecties van Raakvlak, Musea Brugge en het Kostuumatelier naar een hoger niveau brengen. De Erfgoedfabriek wordt het kloppende hart op vlak van collectiebeheer en erfgoedwerking in de regio. Een baken met een lerend netwerk dat informatie en expertise deelt met erfgoedpartners uit Brugge en Oostende.

Zo’n regionale depotwerking uitrollen gaat niet over één nacht ijs, maar vraagt onderzoek en overleg. Daarom zetten de erfgoedcellen Brugge en Kusterfgoed de komende 3 jaar een projectmedewerker in om de roerend erfgoedcollecties en depotnoden uit de streek in kaart te brengen. Alle gemeentes op grondgebied Brugge en Oostende zullen bevraagd worden. De meeste zijn ook partner in het project “Naar een regionale collectie- en depotwerking in regio Brugge-Oostende”.

Deskundige regionale collectiezorg Pieter De Ketelaere schuimt de komende maanden tal van bewaarplaatsen van roerend erfgoedcollecties af om de collecties en hun noden in kaart te brengen. We stemmen hiervoor af met de collega’s van de Kempense erfgoedcellen die een gelijkaardige oefening gestart zijn met het project “Kempencollectie in kaart”. 

We willen met dit project met gebundelde krachten erfgoedzorg in de regio aanpakken en een visie op een regionale collectie- en depotwerking ontwikkelen waarin de Erfgoedfabriek een essentiële rol zal spelen. Enerzijds kan dat een dienstverlenende rol zijn, zoals adviesverlening op maat, educatie en het openstellen van de behandelkamer. Anderzijds kan de Erfgoedfabriek ook dienstdoen als (nood)opslag voor collecties die tijdelijk of dringend opgevangen moeten worden. En dat niet alleen voor regionale partijen, maar ook voor andere stadsdiensten zoals de bibliotheek of het archief.