Gebruiksvoorwaarden website Erfgoedcel Brugge

Algemeen

Deze website is eigendom van Erfgoedcel Brugge | Stad Brugge.

Contactgegevens: Erfgoedcel Brugge, Komvest 45, 8000 Brugge

Ondernemingsnummer:: BE0207528035

E-mail: info@erfgoedcelbrugge.be

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via info@erfgoedcelbrugge.be om uw bezorgdheden te bespreken.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, alsmede op de op de website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen.

Doel van de website

De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de projecten en diensten van Erfgoedcel Brugge, over de werking en organisatie van Erfgoedcel Brugge en over projecten en diensten voor (Brugse) erfgoedorganisaties. Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan altijd zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Beschikbaarheid

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

Informatie en aansprakelijkheid

Erfgoedcel Brugge streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wanneer u onvolledigheden of tekortkomingen vaststelt, kunt u die melden via e-mail naar info@erfgoedcelbrugge.be. Voor zover als de wet het toelaat, kan Erfgoedcel Brugge dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de beschikbare informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Erfgoedcel Brugge verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

Erfgoedcel Brugge geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, alsook de op de website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Erfgoedcel Brugge of aan derden waarmee Erfgoedcel Brugge daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Tenzij anders wordt aangegeven is het toegestaan informatie die onder redactie van Erfgoedcel Brugge is opgesteld, kosteloos te downloaden en te reproduceren op voorwaarde dat de bron uitdrukkelijk vermeld wordt en de reproductie geen commercieel voordeel beoogt.

Informatie en gegevens die uit andere online websites worden geaggregeerd of waar naar verwezen wordt, mogen enkel gereproduceerd worden onder de voorwaarden van de betreffende website.

Rechthebbenden die menen dat hun rechten worden geschonden, kunnen contact opnemen via info@erfgoedcelbrugge.be. Waar blijkt dat Erfgoedcel Brugge onterecht bronmateriaal reproduceert zal Erfgoedcel Brugge onmiddellijk alle maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen.

Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Heeft u vragen over reproductie van de informatie, dan kunt u contact opnemen met de beheerders van de website. De beheerders van de website behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website.

Bescherming van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze on-line overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of gegevens van de website, vallen onder de toepassing van het Belgische recht en van de relevante internationale regelgeving. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor een Belgische rechtbank te brengen. De bevoegde rechtbank met zetel in Brugge is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen

Erfgoedcel Brugge kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden op de website. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 24/05/2018.