Overzicht lokale en regionale subsidies

Erfgoedcel Brugge is een aanspreek- en aanknopingspunt voor lokale erfgoedorganisaties. We maken graag tijd voor inhoudelijke ondersteuning, of het helpen zoeken naar de juiste erfgoedspeler die je kan helpen bij jouw project of erfgoedwerking.

Koken kost uiteraard geld. We geven je hierbij een overzicht van diverse subsidiemogelijkheden waar je als Brugse erfgoedorganisatie eventueel op kan intekenen. Zie je het bos nog niet door de bomen? Neem gerust contact met ons op en dan zoeken we graag verder met je mee.

A. Subsidies vanuit het Stadsbestuur Brugge:

Werkingssubsidie culturele vereniging

  • Als Brugse culturele vereniging kan je een erkenning aanvragen, en jaarlijks een werkingssubsidie ontvangen.
    Klik hier voor meer info 

Projectsubsidie culturele activiteit

  • Wie in Brugge een culturele activiteit voor het grote publiek organiseert, kan via dit reglement een subsidie krijgen tussen de 125 en 1.250 Euro.
    Klik hier voor meer info

Subsidies jubilerende verenigingen

  • Brugse verenigingen die een veelvoud van 10 of 25 jaar bestaan, kunnen rekenen op een afzonderlijke subsidie.
    Klik hier voor meer info

B. Nieuwe stedelijke procedures voor de ondersteuning van het lokaal cultureel-erfgoedbeleid

Procedure indeling en subsidiëring van erfgoedorganisaties met een kwaliteitslabel op lokaal niveau

Het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid steunt op het principe van de complementariteit; wat betekent dat elk bestuursniveau (Vlaams, regionaal, lokaal) inspanningen treft om een eigen ondersteuningsbeleid uit te werken naar cultureel-erfgoedactoren, en dit aangepast aan de schaal en grootte van hun werking.

Hiertoe werd in 2011 een protocol complementair cultureel-erfgoedbeleid afgesloten tussen de Vlaamse Regering, de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

In dit protocol is gezamenlijk bepaald aan welke criteria collectiebeherende organisaties – musea, archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken - dienen te voldoen om een kwaliteitslabel te behalen; en hierna op lokaal, regionaal of Vlaams niveau te worden ingedeeld (een organisatie kan maar op één niveau tegelijk ingedeeld zijn). Voor collectiebeherende erfgoedorganisaties vormt het behalen van een kwaliteitslabel de eerste stap voor mogelijke verdere financiële ondersteuning.

Voor de indeling en subsidiëring van collectiebeherende organisaties met een kwaliteitslabel op het lokale niveau werkte het Brugse stadsbestuur een eigen procedure uit.

Klik hier voor meer info 

Reglement subsidiëring periodieke erfgoedpublicaties

Vanaf 1 januari 2014 houdt de Vlaamse subsidiëring op van periodieke erfgoedpublicaties die een lokale en regionale reikwijdte hebben. Om de verdere uitgave van publicaties rond Brugs cultureel erfgoed, de Brugse geschiedenis, kunstgeschiedenis en volkscultuur niet in het gedrang te brengen, werkte het Stadsbestuur Brugge een nieuw ondersteuningsreglement uit.

Klik hier voor meer info

C. Subsidies vanuit de Provincie West-Vlaanderen

Sinds 2013 is er voor de subsidiëring van erfgoedinitiatieven een nieuw provinciaal reglement van kracht. Erfgoedprojecten met een bovenlokale werking of uitstraling kunnen er intekenen op een projectsubsidiereglement. Infrastructurele werken van publieksgerichte of collectiegerichte aard kunnen betoelaagd worden via een investeringssubsidie. En erfgoedorganisaties met een werking in meer dan één gemeente kunnen een aanvraag indienen voor een werkingssubsidie.

Klik hier voor meer info